Trochę wiedzy, trochę ruchu

                                                                                                                                                                       

                                                                                            

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 29 czerwca do 15 listopada 2017 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Trochę wiedzy, trochę ruchu”, współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenu miasta Radomia. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodych ludzi,  wyrównywanie braków środowiskowych. 

Szkolenia 2017

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza do składania wniosków na szkolenia w naszym Ośrodku na I półrocze 2017 roku.

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

Warunki udziału:

  • prawo wykonywania zawodu
  • 2 - letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach
  • posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie: leczenia ran oraz wywiad i badanie fizykalne.

Za równoznaczne z ukończonym kursem wywiad i badanie fizykalne uważa się uzyskanie dyplomu specjalisty po 2001 roku. Istnieje możliwość ukończenia tych kursów w czasie trwania specjalizacji. 

2. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Wywiad i badanie fizykalne."

Wymogiem jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. 

3. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 i cz.2."

Do części 1 mogą przystąpić:

  • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo 
  • pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa po 2001 roku. 

Do części 2 mogą przystąpić:

  • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia siudrów co najmniej I stopnia na kierunku Pielęgniarstwa lub Położnictwa
  • pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa po 2001 roku. 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Wymogi:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (ksero) 
  • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6 miesięcy staż pracy
  • Wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie kwalifikacyjnym 

Rozpoczęcie szkoleń uwarunkowane jest od zebrania grupy uczestników.Wnioski są do pobrania na stronie lub w siedzibie organizatora ul. Czachowskiego 42. 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Grażyna Maciążek - Chołody tel. 48 384 78 76

Placówka wsparcia dziennego

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

 

Prowadzenie

placówki wsparcia dziennego na terenie

Gminy Miasta Radomia 

 

 

Przekaż dalej innym

                                     

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji osób starszych realizuje zadanie publiczne wspierane przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016r. pod nazwą „Przekaż dalej innym”. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu pozwala na zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania jesieni swojego życia. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności wolontarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestnictwa w życiu lokalnym społeczności. Nie zabraknie również zajęć z obsługi komputera i innych atrakcji.

 

Koordynator zadania:

 

mgr Grażyna Maciążek – Chołody