O nas

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności jest stowarzyszeniem, które działa w Radomiu od września 1994r. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną, a 21 sierpnia 2004 r. uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Cel działania
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, kierując się chrześcijańską zasadą pomocy bliźniemu, ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej pomocy w zaspokajaniu ich potrzeb, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju (zapis w statucie - par. 3).

Dla realizacji celów Towarzystwa (zgodnie ze statutem, par. 4):

 • udziela pomocy finansowej i w naturze rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wspiera finansowo osoby prawne,
 • udziela pomocy samotnym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, organizuje samopomoc wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • podejmuje inicjatywy zamierzające w kierunku przeciwdziałania przejawom patologii społecznej, organizuje i prowadzi świetlicę dla młodzieży zagrożonej zjawiskami patologii społecznej, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzi działania na rzecz organizowania specjalistycznych placówek:
  • opiekuńczych,
  • edukacyjnych,
  • zdrowotnych,
 • prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizacji określonych w statucie celów działania Towarzystwa,
 • współpracuje z organami administracji państwowej, placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi,
 • współpracuje ze Stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń,
 • prowadzi Regionalny Ośrodek Szkoleniowy, którego przedmiotem działania są usługi szkoleniowe, naukowe, wydawnicze, medyczne, rehabilitacyjne, noclegowe i inne niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności, a uzyskiwane z tych usług przychody w całości przeznacza na swoje cele statutowe,
 • prowadzi działania w zakresie rozwoju jakości zasobów ludzkich, w tym zwalczania bezrobocia,
 • organizuje i promuje wolontariat w celu rozwijania aktywności społecznej oraz świadczenia pomocy na rzecz korzystających,
 • prowadzi działania popularyzujące kulturę i tradycję,
 • prowadzi działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkowie Towarzystwa

Członkiem Towarzystwa może być każdy, któremu na sercu leży niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, pod warunkiem, iż posiada rekomendację dwu innych członków i zobowiązał się świadczyć czynną pracę na rzecz Towarzystwa, a także przestrzegać statutu, uchwał Zarządu Towarzystwa oraz wprowadzać je w życie.

Władze Towarzystwa stanowią:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna.


Działalność charytatywna RTD
Wśród wielu podejmowanych inicjatyw można wymienić m.in.:

 • programy pomocowe i opiekuńcze skierowane do rodzin wielodzietnych, osób zagrożonych marginalizacją, dzieci i młodzieży,
 • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • stałe imprezy okazjonalne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania świąteczne),
 • zbiórki żywności,
 • przekazywanie żywności w ramach pomocy UE (współpraca z Radomskim Bankiem Żywności),
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wsparcie organizacji pozarządowych.